Có 1 kết quả:

xiàng pí gāo

1/1

xiàng pí gāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sticking plaster
(2) adhesive bandage