Có 1 kết quả:

xiàng jiāo

1/1

xiàng jiāo

giản thể

Từ điển phổ thông

cao su

Từ điển Trung-Anh

(1) rubber
(2) caoutchouc