Có 1 kết quả:

xiàng jiāo shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

rubber tree