Có 1 kết quả:

tuǒ yuán xíng bàn gōng shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Oval office (in the White House)