Có 1 kết quả:

héng xiàng

1/1

héng xiàng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) horizontal
(2) orthogonal
(3) perpendicular
(4) lateral
(5) crosswise