Có 1 kết quả:

héng duàn

1/1

héng duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to cross (a road, an ocean etc)
(2) to cut across

Một số bài thơ có sử dụng