Có 1 kết quả:

héng duàn bù dào ㄏㄥˊ ㄉㄨㄢˋ ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

pedestrian crossing