Có 1 kết quả:

héng duàn wù

1/1

héng duàn wù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

transverse object