Có 1 kết quả:

héng duàn miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

horizontal section