Có 1 kết quả:

héng biāo

1/1

héng biāo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) banner
(2) horizontal slogan or advertisement