Có 1 kết quả:

Héng duàn shān mài

1/1

Từ điển Trung-Anh

Hengduan mountains dividing Sichuan from Tibet