Có 1 kết quả:

Tán xiāng shān

1/1

Tán xiāng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Honolulu, capital of Hawaii
(2) also transliterated as 火奴魯魯|火奴鲁鲁