Có 1 kết quả:

dàng àn chuán shū xié dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

File Transfer Protocol (FTP)