Có 1 kết quả:

dàng àn zhí xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) file execution
(2) executable file