Có 1 kết quả:

dàng àn zhuǎn sòng cún qǔ jí guǎn lǐ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) File Transfer, Access and Management
(2) FTAM