Có 1 kết quả:

jiǎn kòng

1/1

jiǎn kòng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to prosecute (criminal)
(2) the prosecution