Có 1 kết quả:

jiǎn bō

1/1

jiǎn bō

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to detect (e.g. radio waves)