Có 1 kết quả:

tái dēng

1/1

tái dēng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) desk lamp
(2) table lamp