Có 1 kết quả:

yǐn guā

1/1

yǐn guā

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

dụng cụ để uốn tre