Có 1 kết quả:

lán quān

1/1

lán quān

phồn thể

Từ điển phổ thông

chuồng nuôi súc vật

Từ điển Trung-Anh

(1) pen
(2) animal yard