Có 1 kết quả:

quán lì dòu zhēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

power struggle