Có 1 kết quả:

quán bǐng

1/1

quán bǐng

phồn thể

Từ điển phổ thông

quyền bính, quyền lực

Từ điển Trung-Anh

authority

Một số bài thơ có sử dụng