Có 1 kết quả:

qiàn zhài

1/1

qiàn zhài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to owe a debt
(2) the sum owed