Có 1 kết quả:

qiàn shēn

1/1

qiàn shēn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to half rise out of one's chair (a polite gesture)