Có 1 kết quả:

cì yú

1/1

cì yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) second after
(2) second only to

Một số bài thơ có sử dụng