Có 1 kết quả:

cì zhòng liàng jí

1/1

Từ điển Trung-Anh

middle heavyweight (boxing etc)