Có 1 kết quả:

cì yùn

1/1

cì yùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

reply to a poem in the same rhyme