Có 1 kết quả:

huān chàng

1/1

huān chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) happy
(2) cheerful
(3) jubilant