Có 1 kết quả:

Ōū Yà hóng wěi qú

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) common redstart (Phoenicurus phoenicurus)