Có 1 kết quả:

ōu bā

1/1

ōu bā

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (female usage) older brother (loanword from Korean "oppa")
(2) male friend