Có 1 kết quả:

Ōū wén

1/1

Ōū wén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Owen (name)
(2) Erwin (name)
(3) Irvine, California