Có 1 kết quả:

Ōū shí héng

1/1

Ōū shí héng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Eurasian stone-curlew (Burhinus oedicnemus)