Có 1 kết quả:

ōu chē qián ㄛㄨ ㄔㄜ ㄑㄧㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

psyllium (genus Plantago)