Có 1 kết quả:

yù nǚ

1/1

yù nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

sex-crazed woman