Có 1 kết quả:

yù niàn

1/1

yù niàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

desire