Có 1 kết quả:

yù bà bù néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) want to stop but can't (idiom)
(2) to be unable to stop oneself
(3) to feel an urge to continue

Một số bài thơ có sử dụng