Có 1 kết quả:

yù yán yòu zhǐ

1/1

yù yán yòu zhǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to want to say sth but then hesitate