Có 1 kết quả:

qī wǔ

1/1

qī wǔ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

bắt nạt, doạ nạt, ức hiếp

Từ điển Trung-Anh

to bully