Có 1 kết quả:

qī jūn wǎng shàng

1/1

qī jūn wǎng shàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to dupe one's sovereign