Có 1 kết quả:

qīn xiàn

1/1

qīn xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to admire
(2) to hold in high esteem