Có 1 kết quả:

kuǎn bù

1/1

kuǎn bù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to walk slowly
(2) with deliberate steps