Có 1 kết quả:

kuǎn xiàng

1/1

kuǎn xiàng

phồn thể

Từ điển phổ thông

khoản tiền, món tiền

Từ điển Trung-Anh

(1) funds
(2) a sum of money
(3) CL:宗[zong1]