Có 1 kết quả:

kǎn rán

1/1

kǎn rán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) dissatisfied
(2) discontented
(3) lacking happiness