Có 1 kết quả:

xiē qì

1/1

xiē qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to have a break
(2) to rest