Có 1 kết quả:

xiē dǐng

1/1

xiē dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to be balding
(2) to be thinning on top