Có 1 kết quả:

gē gōng sòng dé

1/1

Từ điển Trung-Anh

to sing sb's praises (mostly derogatory)