Có 1 kết quả:

gē chàng

1/1

gē chàng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hát, ca

Từ điển Trung-Anh

to sing

Một số bài thơ có sử dụng