Có 1 kết quả:

gē shēng

1/1

gē shēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) singing voice
(2) fig. original voice of a poet