Có 1 kết quả:

gē xīng

1/1

gē xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) singing star
(2) famous singer