Có 1 kết quả:

gē yán

1/1

gē yán

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a feast which also has a singing performance

Một số bài thơ có sử dụng